Pixomondo Takes on a ‘Goliath’ New Task with Amazon Series